Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder

We leggen uit wat onze aansprakelijkheid is in het geval van overlijden of gewond raken van passagier, vluchtvertraging en beschadigde of vermiste bagage. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op de Montreal Conventie 1999 (MC99).

Vrijwaringsclausule

Dit bericht is vereist per Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad. Dit bericht kan niet gebruikt worden als grondslag voor een verzoek om vergoeding, noch om de bepalingen van de Verordening of het Verdrag van Montreal te interpreteren, en is geen onderdeel van het contract tussen u en de luchtvervoerder(s).

Dit bericht is onjuist in de verklaring dat de luchtvervoerder voor schade tot 128.821 bijzondere trekkingsrechten geen verzoek tot vergoeding kan aanvechten. Volgens de Verordening en het Verdrag van Montreal is de situatie als volgt: bij schade tot aan 128.821 bijzondere trekkingsrechten in geval van overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt aan boord van een vliegtuig of tijdens het in- of uitstappen kan de vervoerder de aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken, behalve in geval van nalatigheid. Alle SDR bedragen in dit document zijn aangepast met de wettelijke verhogingen met ingang van December 2019.

Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor passagiers en hun bagage

Deze informatie is een samenvatting van de aansprakelijkheidsvoorwaarden die toegepast worden door de luchtvervoerders binnen de Europese Gemeenschap in naleving van de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal.

Vergoeding in geval van overlijden of lichamelijk letsel

Er is geen beperking op de financiële aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van een passagier. Bij schade tot 128.821 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 160.000) kan de luchtvervoerder een verzoek tot schadevergoeding niet aanvechten. Boven dit bedrag kan de luchtvervoerder zich verdedigen tegen een verzoek tot schadevergoeding door te bewijzen dat de vervoerder niet nalatig was of anderszins in gebreke was.

Voorschotbetalingen

Indien een passagier komt te overlijden of gewond raakt, dient de luchtvervoerder uiterlijk 15 dagen na de identificatie van de vergoedingsgerechtigde een voorschot te betalen om de onmiddellijke financiële noden te lenigen. In geval van overlijden zal deze voorschotbetaling niet lager zijn dan 16.000 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 20.000).

Vertraging van de passagier

In geval van vertraging van de passagier is de luchtvervoerder aansprakelijk voor de schade, tenzij de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of het onmogelijk was om zulke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid bij de vertraging van een passagier is beperkt tot 5.346 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 6.690).

Vertraging van de bagage

In geval van vertraging van de bagage is de luchtvervoerder aansprakelijk voor de schade, tenzij de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of het onmogelijk was om zulke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid bij de vertraging van de bagage is beperkt tot 1.288 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.610).

Schade aan of vernieling of verlies van bagage

De luchtvervoerder is aansprakelijk voor vernieling of verlies van of schade aan bagage tot 1.288 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.610). In het geval van ingecheckte bagage is de luchtvervoerder aansprakelijk – ook als er geen sprake is van schuld – tenzij de bagage in gebreke was. In het geval van handbagage is de luchtvervoerder alleen aansprakelijk indien er sprake is van schuld.

Hogere aansprakelijkheidslimiet voor bagage

Passagiers kunnen aanspraak maken op een hogere aansprakelijkheidslimiet door uiterlijk bij het inchecken een speciale verklaring af te leggen en een toeslag te betalen.

Klachten over bagage

Indien de bagage is beschadigd, vertraagd, vermist of vernield, dient de passagier zo snel mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen bij de luchtvervoerder. In geval van schade aan ruimbagage dient de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht in te dienen en in geval van vertraging van de bagage, binnen 21 dagen. In beide gevallen geldt de termijn vanaf de datum dat de bagage ter beschikking is gesteld aan de passagier.

Aansprakelijkheid van de contractuele en feitelijke luchtvervoerders

Indien de feitelijke luchtvervoerder niet de contractuele luchtvervoerder is, heeft de passagier het recht om bij beide partijen een klacht of verzoek om schadevergoeding in te dienen. Wordt de naam of code van een bepaalde luchtvervoerder op het ticket vermeld, dan is deze vervoerder de contractuele luchtvervoerder.

Termijn voor indienen van vordering

Een juridisch verzoek om schadevergoeding moet worden ingediend binnen twee jaar na de aankomstdatum van de vlucht of de datum waarop de vlucht had moeten aankomen.

Grondslag voor deze informatie

Aan de hierboven beschreven regels ligt het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 ten grondslag. Dit verdrag is ingevoerd onder Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad (en geamendeerd door Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad) en de nationale wetgeving van de lidstaten.