Website-voorwaarden

Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze goed door.

Inleiding

Deze website en/of phone apps (gezamenlijk: de “Website”) is het eigendom van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (ook bekend als KLM Royal Dutch Airlines), statutair gevestigd aan de Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Nederland. In deze Websitevoorwaarden (de “Voorwaarden”) is elke verwijzing naar “KLM” een verwijzing naar Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. en verwijst “Gebruiker” naar de gebruiker van deze Website. U wordt verzocht deze Voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens van de Website gebruik te maken. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

KvK-nummer 33014286 Btw-nummer NL004983269B01

Reserveringen

Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij ten minste achttien jaar oud is en juridisch in staat en bevoegd is om deze overeenkomst (“de Overeenkomst”) met KLM aan te gaan en om deze Website te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden. Gebruiker aanvaardt dat hij/zij financieel verantwoordelijk is voor elk gebruik van deze Website (en voor het gebruik van zijn/haar account door anderen, zoals, maar niet beperkt tot, bij Gebruiker inwonende minderjarige kinderen). Gebruiker verklaart zijn/haar rechten onder deze Overeenkomst niet te zullen cederen, overdragen of in sublicentie te geven. Het is Gebruiker toegestaan andere leden van zijn/haar gezin onder zijn/haar naam en account gebruik te laten maken van de Website, met dien verstande dat Gebruiker hierbij aanvaardt dat alle kosten die door hen worden gemaakt voor zijn/haar rekening zijn en dat Gebruiker verantwoordelijk is voor alle andere aspecten van hun gebruik. Gebruiker verklaart toezicht te zullen houden op het gebruik van deze Website door minderjarigen onder de naam en account van Gebruiker.

De reserveringsonderdelen van deze Website worden uitsluitend aangeboden om Gebruiker in staat te stellen te controleren of bepaalde reisgerelateerde goederen en diensten beschikbaar zijn en om legitieme reserveringen te maken of andere transacties uit te voeren, en niet voor enig ander doeleinde. Het is Gebruiker niet toegestaan, zonder enige beperking, om speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen te maken of reserveringen te maken met het oog op verwachte vraag. Het is Gebruiker niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM enige content van deze Website voor direct of indirect commercieel gebruik te vermenigvuldigen, gebruiken, blokkeren, overschrijven, kopiëren, verspreiden, uitlezen, ophalen of monitoren door het gebruiken van enig proces, systeem, apparaat (screen scraping), robot, software, spider, zoekmachine of andere handmatige of automatische mechanismen. Gebruiker verklaart geen enkele activiteit te zullen ondernemen die de infrastructuur of de functionaliteit van de Website op onaanvaardbare wijze of in onredelijke mate zal of kan verstoren of belasten door onder meer, maar niet beperkt tot, het beschikbaar stellen van bestanden met corrupte gegevens of virussen. Gebruiker verklaart de reserveringsfaciliteiten op deze Website uitsluitend te zullen gebruiken voor het maken van legitieme reserveringen of om aankopen te doen voor zichzelf of voor anderen voor wie Gebruiker rechtsgeldig gemachtigd is dit te doen. Gebruiker verklaart zich te zullen houden aan de toepasselijke Voorwaarden. Alle uit het gebruik van deze Website voortvloeiende kosten, vergoedingen, heffingen, belastingen en aanslagen zijn volledig voor rekening van Gebruiker, met uitzondering van belastingen op inkomsten die toekomen aan KLM.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website is het eigendom van KLM en wordt geëxploiteerd door KLM en/of haar leveranciers. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in deze Website opgenomen materiaal en alle in dat materiaal opgenomen handels- en overige merken van KLM zijn het eigendom van KLM en/of haar licentiegevers en/of haar leveranciers.

Het is niet toegestaan via deze Website verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei wijze te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen, distribueren, onderzoeken, herstellen, monitoren uit te lezen of op te halen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM. Het is Gebruiker enkel toegestaan een exemplaar van het materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik te downloaden naar een computer, mits Gebruiker alle bijbehorende auteursrechten en overige eigendomsvoorbehouden intact houdt.

Valse KLM berichten

Heeft u een e-mail ontvangen over een vlucht die u niet heeft geboekt? Of heeft u een bericht ontvangen dat u doet denken aan een valse e-mail? Dat kan een poging zijn om persoonlijke informatie te achterhalen (ook bekend als phishing), uw computer met een virus te besmetten of u over te halen om deel te nemen aan een neploterij of -wedstrijd. Valse e-mails zien er bijna hetzelfde uit als echte e-mails van KLM.

Deze e-mails zijn te herkennen aan:

 • het ontbreken van een persoonlijke aanhef;
 • het dringende verzoek onmiddellijk te reageren;
 • slecht taalgebruik en spelfouten;
 • links naar onbekende internetadressen.

KLM stuurt u slechts 3 soorten berichten:

 • Commerciële berichten: in deze e-mails wordt u op de hoogte gebracht van acties, speciale aanbiedingen en nieuwe bestemmingen en diensten van KLM. U ontvangt deze berichten alleen als u zich hiervoor heeft aangemeld. U wordt nooit gevraagd persoonlijke gegevens door te geven als reactie op deze e-mails. U wordt omgeleid naar de KLM-website om eventuele handelingen af te ronden.
 • Informatie over uw reis: als u een reis heeft geboekt, dan ontvangt u mogelijk een e-mail waarin u wordt gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken die de plaatselijke autoriteiten in het land van bestemming nodig hebben. Wij sturen u ook een e-mail om u eraan te herinneren dat u nog moet inchecken. Deze e-mail bevat altijd informatie die u zult herkennen (zoals uw boekingscode of Flying Blue-nummer). U wordt omgeleid naar de KLM-website om eventuele handelingen af te ronden.
 • KLM-berichten waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan KLM-enquêtes over onze dienstverlening en tevredenheidsonderzoeken, bijvoorbeeld de Quality Observer. Deze berichten betvatten altijd een link naar de enquête. De enquête die u na uw reis ontvangt wordt namens KLM uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Kantar, via haar dienstverlener (Qualtrics). Het officiële e-mailadres van Qualitrics voor deze enquête is noreply@gemailserver.com.

Lees verder over de KLM-enquêtes

Voorbeelden van valse e-mails

Helaas worden er momenteel veel valse mails verzonden die de indruk wekken door KLM verstuurd te zijn. Dit is niet het geval. Bijvoorbeeld:

 • Mails die worden verstuurd door reply@blue55.squadrupee.com zijn niet afkomstig van KLM en bevatten een prijsvraag die niet door KLM is uitgeschreven. De links in de email verwijzen naar http://blue13.squadrupee.com/ – een pagina die niet van KLM is.
 • Mails die worden verstuurd door advertentie@deltrk.com zijn niet afkomstig van KLM en bevatten een prijsvraag die niet door KLM is uitgeschreven. De link in de email verwijzen naar http://trk.lasurk.com/ of giveaways-web.com/ die niet van KLM zijn.

Hoe om te gaan met valse e-mails van KLM

Wij raden u aan om deze e-mail niet te beantwoorden, niet op eventuele links in het bericht te klikken of eventuele bijlagen te openen, en geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

Meld dit bij ons!

Stuur de originele e-mail als bijlage naar ons toe via: abuse.domains@klm.com. Houd er rekening mee dat er geen correspondentie mogelijk is over de e-mails die naar dit adres worden verzonden.

Betrouwbare KLM e-mailadressen

E-mails verstuurd vanuit de onderstaande e-mailadressen zijn door KLM verstuurd.

Meestal versturen wij u een e-mail met een van deze e-mailadressen:

 • mail@klm-info.com
 • KLM@klm-info.com
 • klm_germany@klm-mail.com
 • klm_deutschland@klm-mail.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @klm-mail.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @account-klm.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @infos-klm.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @ici-klm.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @account-airfrance.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @infos-airfrance.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @info-airfrance.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @service-airfrance.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @ticket-airfrance.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @connect-passengers.com
 • E-mailaddressen die eindigen met @bluebiz.com

Soms komt het ook voor dat wij u een e-mail versturen via een van de volgende e-mailadressen:

 • klm_nederland@kIm-mail.com
 • Jij_KLM@kIm-email.com
 • jijenklmtoolbox@klm-email.com
 • kIm_bluebiz@klm-email.com
 • klm_blueline@klm-email.com
 • KLM_Business_Update@kIm.com
 • connectingchina@klm.com
 • klm_nederland@klm.mail.com
 • yourworld@yourworld.kIm.com
 • KLM_highlights@klm-mail.com
 • Klm_nederland@kIm.mail.com
 • email@kIm-mail.com
 • klm_luxembourg@klm-mail.com
 • klm_belgie@kIm-mail.com
 • kIm_belgique@kIm-mail.com
 • klm_austria@klm-mail.com
 • noreply_CSD@kIm.com
 • noreply@gemailserver.com
 • do_not_reply@info-flyingblue.com
 • reservations.Japan@websupportklm.com
 • AFKLMservices@iscits.com
 • noreply@klmonline.com

Misleidende campagnes op social media

Op socialmediakanalen (inclusief Whatsapp) wordt u mogelijk ook geconfronteerd met misleidende campagnes, waarbij gratis of goedkope tickets worden aangeboden. Dit betreft ook “Deel en Win"-campagnes. Wij adviseren u niet deel te nemen aan campagnes die niet via de officiële socialmedia-accounts van KLM zijn gepubliceerd. In geval van twijfel verzoeken wij u contact met ons op te nemen via social media.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. KLM en/of haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de op deze Website opgenomen informatie, software, producten en diensten. Alle informatie, software, producten en diensten worden aangeboden in de feitelijke staat, zonder enige garantie. KLM en/of haar leveranciers wijzen hierbij elke garantie en voorwaarden af ten aanzien van deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het eigendom ervan en dat zij geen inbreuk maken. KLM en/of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Website of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze Website, of van informatie, software, producten en diensten die via deze Website wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze Website, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van KLM en/of haar leveranciers en/of in het geval van schade die voortvloeit uit overlijden of persoonlijk letsel.

Valutakoersen

De prijzen op de website van KLM worden per land in één bepaalde valuta uitgedrukt. De mogelijkheid wordt geboden om in een aantal andere valuta af te rekenen en te betalen. Dit proces wordt Multi Currency Pricing genoemd. De omrekening van de originele valuta naar de valuta waarin wordt betaald, vindt plaats tegen de op dat moment geldende middenkoers plus een vaste opslag. Deze toeslag is marktconform en KLM streeft ernaar deze toeslag (inclusief de gehanteerde middenkoers) lager te houden dan de toeslagen die gehanteerd worden door creditcard- en debitcarduitgevende instellingen zoals banken. KLM is echter niet aansprakelijk voor verschillen die zich zouden kunnen voordoen.

Indien de valuta van betaling anders is dan de valuta waarin uw credit- of debitcard wordt belast, zal uw kaartuitgevende instelling de omrekening verzorgen. KLM is niet aansprakelijk voor deze omrekening.

Indien u ervoor heeft gekozen om op de KLM-website in een andere valuta te betalen dan de originele valuta, dan kan het zijn dat uw kaartuitgevende instelling nog steeds bepaalde kosten in rekening brengt. Dit is afhankelijk van het land en de bank. Deze kosten worden ook wel ‘overseas charges’ of ‘cross-border charges’ genoemd en hebben niets te maken met valutakoersen. Deze kosten worden ook in rekening gebracht door de kaartuitgevende instellingen, indien zij de valutaconversie verzorgen. Dit is een overeenkomst tussen de kaartuitgevende instelling en de kaarthouder. KLM is derhalve niet aansprakelijk voor deze kosten.

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar (delen van) websites die worden onderhouden door derden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten alsmede de toegankelijkheid van deze websites, worden op geen enkele wijze door KLM geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening aan Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door KLM en/of haar leveranciers. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij Gebruiker.

Derden die links naar deze Website wensen aan te brengen dienen voorafgaand daaraan KLM daarvan in kennis te stellen. KLM behoudt zich het recht voor toestemming voor het aanbrengen van dergelijke links te weigeren. Mocht KLM toestemming geven voor deze links, dan rust er op KLM echter geen enkele verplichting om op haar beurt een link naar de website van de betreffende derde aan te brengen.

Vrijwaring

Gebruiker verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij KLM en haar leveranciers zal vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door Gebruiker van deze Website.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

KLM behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk deze Voorwaarden, die door opname op deze Website doorlopend ter beschikking staan van Gebruiker, regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen in de Voorwaarden gebruik te blijven maken van deze Website aanvaardt Gebruiker deze wijzigingen.

Algemeen

KLM behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de Website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. In geval van overtreding van deze Voorwaarden, behoudt KLM zich het recht voor om Gebruiker de toegang tot de Website onmiddellijk en zonder enige kennisgeving te blokkeren en verder iedere actie te ondernemen die KLM noodzakelijk of passend acht tot het verkrijgen van schadevergoeding.

Deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van deze Website; op het luchtvervoer, prijstrekkingen en andere promotionele activiteiten en diensten zijn andere voorwaarden van toepassing.

Op deze overeenkomt, die wordt geacht te zijn opgesteld in Amstelveen, is het Nederlandse recht van toepassing en de rechten en plichten van de partijen bij deze Overeenkomst worden vastgesteld overeenkomstig het Nederlandse recht, met uitsluiting van het conflictenrecht. De partijen verklaren eventuele vorderingen of geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst exclusief voor te leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Gebruiker aanvaardt dat er als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van de Website geen samenwerkingsverband, partnerschap, arbeidsrelatie, of agentuurverhouding bestaat of ontstaat tussen Gebruiker en KLM. Gebruiker verklaart zich niet te zullen uitgeven als vertegenwoordiger, agent, of werknemer van KLM en dat KLM niet aansprakelijk is voor enige verklaring, handeling of nalaten van Gebruiker.  Op deze Website worden de uitdrukkingen “partner(s)” en “partnerschap(pen)” gebruikt om te verwijzen naar afzonderlijke marketing- of samenwerkingsovereenkomsten en niet naar relaties die specifieke juridische of fiscale gevolgen hebben. KLM kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gedrag van deze partnerorganisaties.

Op de uitvoering van deze Overeenkomst door KLM zijn bestaande wetten en regelgeving van toepassing en niets in deze Overeenkomst laat het recht van KLM onverlet om te voldoen aan verzoeken of eisen van wethandhavende instanties in verband met het gebruik door Gebruiker van deze Website of met aan KLM geleverde of door KLM verzamelde informatie over dergelijk gebruik.

Indien enig deel van deze overeenkomt krachtens het toepasselijke recht nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven opgenomen afwijzing van garantie en aansprakelijkheid, wordt de nietige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht.

Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen Gebruiker en KLM met betrekking tot het gebruik van deze Website. Een afgedrukt exemplaar van deze Overeenkomst en elke op elektronische wijze gegeven kennisgeving kan worden toegelaten als bewijs in civiel- en bestuursrechtelijke procedures die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarde als andere zakelijke bescheiden en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gegenereerd en bewaard.

Versie: juni 2020